برای تو

بادبادک!

بادبادک آی...

آیا خط سبز یار من، پیداست از آن بالا؟

دل پریشی های من،

خنده های روشنش،

شادکامی های او هر لحظه پا برجاست؟

تا کجا آتشفشان شور او برپاست؟

بادبادک...

باز بالا... باز بالاتر،

پاسخی باید.

بادبادک...

/ 4 نظر / 6 بازدید
آینه

[متفکر]

Miss Ferii

باد بادکی دارم برای تمام ارتفاع های ممنوعه...

Miss Ferii

پاسخی که نیست... بیهوده می گردی!