شبانه

تمام شب.

ماه،

با حسرت می تابد.

چشمانت،

رویای فردا می بیند.

می داند.

/ 5 نظر / 8 بازدید
نوید

کوتاه اما بسیا زیبا[گل][گل]

نانا

[گل][ماچ][ماچ][قلب][قلب][گل]

رخصت زیستن را دست بسته ، دهان بسته گذشتم . دست و دهان بسته گذشتیم . ------------------------------------ هستم نادر عزیز کمی خاموش ام ولی پر از فریاد!

نازی

ببخش با قلب مهربان ات گر خاموشی ام آزارت می دهد