برای خودم

سنگ می شوم.

از میان انگشتانت که می ریزم.

و قلبت را نشانه می روم.

***

I am the stone, sooner a cliff.

When I ply to your nails and sieve.

Then I take your heart objective.

/ 5 نظر / 4 بازدید

قلبی که سنگ میشود دیگر نمی تواند نشانه برود

Miss Ferii

ترجمه ش فوق العاده بود!!